Webcam Simulator XP Edition 7.999

Webcam Simulator XP Edition 7.999

Webcam Simulator – 3,2MB – Shareware – Android Windows
Simulates webcam on your system by broadcasting video files as webcam.
It adds a virtual camera to your system without having an actual webcam. It can be used with all instant messenger like MSN, Yahoo, AOL, ICQ, Camfrog Video Chat.

Tổng quan

Webcam Simulator XP Edition là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Webcam Simulator.

Phiên bản mới nhất của Webcam Simulator XP Edition là 7.999, phát hành vào ngày 23/04/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Webcam Simulator XP Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,2MB.

Webcam Simulator XP Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Webcam Simulator XP Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Webcam Simulator
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản