Webcam Simulator XP Edition 6.672

Webcam Simulator XP Edition 6.672

Webcam Simulator - 3,2MB - Shareware
Simulates webcam on your system by broadcasting video files as webcam.
It adds a virtual camera to your system without having an actual webcam. It can be used with all instant messenger like MSN, Yahoo, AOL, ICQ, Camfrog Video Chat.

Tổng quan

Webcam Simulator XP Edition là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Webcam Simulator.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Webcam Simulator XP Edition là 6.672, phát hành vào ngày 18/08/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.577, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Webcam Simulator XP Edition yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 3,2MB.

Webcam Simulator XP Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Webcam Simulator XP Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Webcam Simulator XP Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Webcam Simulator
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản